fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Door inschrijving bij Kracht Amsterdam verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staan beschreven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van Kracht Amsterdam. Bij inschrijving ontvangen leden een exemplaar van de algemene voorwaarden. U wordt geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen voordat u uw inschrijving heeft afgerond. Voor minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

 

Artikel 2. Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt gedefinieerd als een contract van onbepaalde duur waarbij het lid gerechtigd is om deel te nemen aan het aantal lessen dat behoort tot hun specifieke lidmaatschap. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.

 

Artikel 3. Lidmaatschapskosten 

Ieder lid betaalt maandelijkse de kosten die behoren bij hun specifieke lidmaatschap. Lidmaatschapskosten moeten vooraf worden betaald en zullen via automatische incasso worden geïnd rond het begin van elke maand. Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de maandelijkse lidmaatschapskosten van Kracht Amsterdam. Indien het verschuldigde bedrag niet kan worden afgeschreven wordt er een herinnering verzonden waarvan de kosten bij het lid in rekening worden gebracht. Lidmaatschapskosten zijn onderhevig aan periodieke verhogingen.

 

Artikel 4. Duur en beëindiging van het lidmaatschap

Lidmaatschappen worden voor onbepaalde tijd afgesloten en automatisch verlengd voor een periode van één maand tegen de tarieven die gelden op het moment van verlenging. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand, ingaande per de eerste van de volgende maand. Opzeggingen dienen per e-mail te worden ingediend. Lidmaatschappen kunnen alleen worden geannuleerd na de eerste drie volledige kalendermaanden van het lidmaatschap bij Kracht Amsterdam. Kracht Amsterdam behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden het contract op ieder moment te ontbinden.

 

Artikel 5. Tussentijdse wijzigingen in lidmaatschap tijdens de lidmaatschapsperiode

Leden kunnen op elk moment van lidmaatschap veranderen. Lidmaatschappen kunnen worden gewijzigd via de software die door Kracht Amsterdam aan haar leden wordt geleverd. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap te upgraden, downgraden, annuleren of pauzeren tijdens een maand die al is gestart; eventuele wijzigingen in het lidmaatschapstype worden van kracht aan het begin van de volgende maand.

 

Artikel 6. Lidmaatschappen pauzeren

Lidmaatschappen kunnen op elk moment tijdens het actieve lidmaatschap worden gepauzeerd. De minimale duur van een lidmaatschapspauze is een volledige kalendermaand. Een pauzestation van een lidmaatschap kan alleen starten op de 1e van de volgende maand en moet uiterlijk 10 dagen voor het begin van de eerste maand van de lidmaatschapspauze per e-mail worden ingediend. Een lidmaatschap kan niet voor onbepaalde tijd worden onderbroken en leden moeten een begindatum opgeven voor wanneer hun lidmaatschap weer wordt geactiveerd. Als er minder dan 10 dagen voordat het lidmaatschap weer actief wordt, geen communicatie is over een startdatum, wordt het lid automatisch gefactureerd op de 1e van de startmaand zonder de mogelijkheid van restitutie.

Artikel 7. Lessen

Kracht Amsterdam behoudt zich het recht voor om het rooster aan te passen en om lessen uit te stellen of te annuleren zonder recht op restitutie of compensatie in verband met officiële feestdagen, vakantietijd, gebrek aan ingeschreven atleten, ziekte van een coach en onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen. Leden dienen bij verhindering zelf zorg te dragen voor een tijdige uitschrijving van de les. Bij niet tijdig uitschrijven is er geen restitutie van de credit mogelijk. Lessen kunnen binnen, buiten of online worden gegeven.

 

Artikel 8. Gedrag van de leden

Leden dienen zich te houden aan de huisregels van Kracht Amsterdam. Leden mogen de materialen of faciliteiten van Kracht Amsterdam niet misbruiken. Leden zijn aansprakelijk voor nalatige of opzettelijke schade aan eigendommen. Onaanvaardbaar, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten. Coaches zijn verantwoordelijk voor de lessen en hebben daarom het volledige gezag en laatste woord.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Leden gebruiken alle materialen en faciliteiten bij Kracht Amsterdam op eigen risico. Kracht Amsterdam of een van haar coaches of medewerkers aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig letsel of de dood van een lid of bezoeker tijdens deelname aan lessen en/of tijdens het gebruik van hun materialen of faciliteiten. Kracht Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. Leden en bezoekers verklaren afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een actie tegen Kracht Amsterdam tot vergoeding van kosten en/of schade als gevolg van enig ongeval of letsel of wegens schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of de bezoeker.

 

Artikel 10. Foto- en videomateriaal

Leden van Kracht Amsterdam geven toestemming om foto’s, video’s en andere soorten opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, onder voorbehoud van beroep, voor redactionele publicatie of voor promotionele doeleinden. De camera’s in de faciliteiten die vanwege veiligheidsredenen zijn geplaatst, zullen videobeelden maximaal 72 uur bewaren. Het beeldmateriaal kan en mag alleen worden gebruikt bij (vermoedelijke) criminele activiteiten en kan langer worden bewaard in het geval van (vermoedelijke) criminele activiteiten.

 

Artikel 11. Privacy en gegevensopslag

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. Persoonsgegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden, dit in overeenstemming met de algemene wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen bij Kracht Amsterdam of onze partner SportBit Manager, met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben, waarmee we veilige opslag en gebruik van persoonlijke gegevens kunnen garanderen. Kracht Amsterdam coaches en -medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, zullen deze toegang uitsluitend gebruiken voor interne doeleinden en niet voor persoonlijk belang of financieel gewin.

 

Artikel 12. Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Kracht Amsterdam beoordeeld en beslist. Kracht Amsterdam behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.